בעזרת ה' יתברך
תרבות ומורשת יריחו
ראשי English
  • מאמרים
    • מאמרים על יריחו – דעות, השקפה, פרשנות...
     
מרפא בחגלה מוצרים תהיו שותפים

מדוע נכנסו בני ישראל מיריחו?

ב"ה

בספר במדבר מוזכר שש פעמים היכן בני ישראל נמצאים - בערבות מואב ירדן-יריחו

אילו רצה הכתוב לתת מידע על המקום לא היה צורך להזכיר זאת שש פעמים. אלא שיש כאן עניין נוסף.

מואב- ירדן- יריחו- נמצאים בקו אוירי ישר. אך משמעותם שונה. במואב חיים הגוים עלפי טומאתם. זו נקודת המוצא של בני ישראל. הם היו טמאים במצריים כמו הגויים.

בירדן בני ישראל נמדדים. יהושע אומר להם."בזאת תדעו" שיש אלוקים בקרבכם. המדרש ממשיך : אם תגרשו את האויבים ותנפצו את אלוהיהם. כאן בירדן בני ישראל מקבלים עליהם מודעות לאומית עם משימה ברורה. "אחרת יבואו המים וישטפו אתכם", אומר להם יהושע. לירדן הכח לשנות חיים למוות ומוות לחיים. הירדן נע מן המים החיים של ים כנרת למים העכורים של ים המלח.

הירדן מופיע כחרב מתהפכת לשני הצדדים. אלישע הנביא מדגים לנו את היכולות של הירדן ברפויו של נעמן שר הצבא הסורי בהצפתו של הגרזן שטבע.

שם בערבות יריחו אחרי חציית הירדן בני ישראל מקיימים ברית מחודשת עם ה'בארץ ישראל. מקיימים מילה ,קרבן פסח וכותבים את התורה על גבי האבנים שהרימו מתחת לרגלי הכוהנים בירדן.

מצוידים בשלושת מתנות אלה בני ישראל כובשים את יריחו. יריחו היא התקווה.חוט השני שהמרגלים קושרים אצל רחב הזונה בחלון מסמל זאת. תקוות השני כמו שאומרת רחב שתגאל מן הטומאה, התקוה למלא מצות ה', התקוה לקדש שמיים בארץ.התקוה להיות שייכים לעם ה' . התקוה לבנות ארץ בקדושה. את כל אלה מבטא חוט השני, הברית בין המרגלים לרחב הזונה. רחב עושה תיקון לחייה ומתקדשת בנשואיה ליהושע. לפי המדרש כוהנים ונביאים נמשכו מנשואין אלה.

יוצא שיריחו היא תיקון הברית. זה המפתח לקיום התורה. כמו שאנו קוראים ביום הכפורים את פרשת העריות כנקודה המכרעת את יהדותנו. אם יש תיקון הברית - את כל הארץ ניתן לכבוש, אך בלי תיקון הברית - יריחו אינה בידינו. ואכן יריחו נבנתה רק ארבע מאות שנה לאחר מכן עם קיום הבית בירושלים. בבית הראשון גרו בה נביאים וכוהנים כמו שמעידים אליהו ואלישע בספר מלכים וכוהנים ותלמידי חכמים כמו שמעידה הגמרא בבית השני ( מסכת סנהדרין- פרק פה' הלל הזקן מלמד בעליית הגג ביריחו).

קללת יהושע באה להגן על יריחו

קללת יהושע באה להגן על יריחו על מנת שלא יטמאוה בני ישראל, אשר טרם מגיעים לדרגת קדושה זו. סיפור עכן מאשר את השערתו של יהושע.

מצוות בני ישראל לשמור על התורה בארץ ולא להטמא בגויים. אין עם השומר על עריות, להוציא את עם ישראל. מצווה זו היא מנעולה של גוף האדם, ושל ארץ ישראל. בזאת נמדד האדם והארץ. "לא תטמאו את הארץ" צועק הנביא כי "היא תקיא אותכם" כמו שכתוב בפר' עקב בספר דברים בתורה.

גם היום זאת המתירנות וההפקרות שמסגירות את יריחו בידי הזרים. ועם יריחו את כל הארץ הם מתיימרים לכבוש.

תשובה לה' אלוקינו, עם זיקה אל הארץ שנתן לנו וקיום המצוות המבדילות אותנו מן הגויים יקדם את הגאולה כך שנוכל לגרש את האויבים ולהקים את בית מקדשנו. - יהי רצון.

הקב"ה רצה להכניס את בני ישראל לארץ דרך מקום מאוד מרגש

הקב"ה רצה להכניס את בני ישראל לארץ דרך מקום מאוד מרגש, הייתי אומרת מחריד. בני ישראל חוצים את הירדן ונמצאים בבקעה ,הנמוכה בעולם, ליד נהר המחבר את ים החיים- כנרת לים המוות- ים המלח. בנ"י נמצאים בין הרי מואב - הטמאים לבין כתף יריחו- הרי א"י איכן יחיו עלפי התורה- החיים. מכל הכוונים הם נמצאים בין החיים למוות. אין מקום אחר בעולם המצרף תנאים אלה. במקום מחריד זה בני"י היו צריכים לבחור בין החיים למוות. אז יהושע נותן להם שלושה כלים:

  1. ברית מילה- אז עורלה ממש, היום ערלת הלב.
  2. כתיבת התורה על האבנים שהיו מתחת לרגלי הכוהנים בירדן.
  3. קרבן פסח- המסמל הודיה לה'.

עם שלושת הכלים הללו הם הולכים לכבוש את הארץ.

והחתונה הטמירה מתרחשת כאן מולנו בתל יריחו. אנו מצפים לה עוד היום שתתרחש כאן. שבע פעמים מסובבים את החומות והם נופלות.

יריחו היא יד האמונה (Monument of Faith). הקניית הכלים לחיים של ממש בארץ

אחרי החתונה יהושע מקלל את יריחו על מנת להגן על הקדושה שבה. שמא בנ"י יטמאו אותה. כמו שנפרדים בני הזוג אחרי ליל הכלולות, על מנת לשמור על קדושת הקשר. כי יריחו היא כמו הר הבית. ארבע מאות על ארבע מאות אמה. כאן היו שומעים את השם המפורש שהיה מבטא הכהן הגדול בקודש קודשים. הנשים לא היו מתבשמות מרח הקטורת.

יריחו היא מנעולה של ארץ ישראל, כי היא ההתחלה. גורלה קובע את גורל כל הארץ. יריחו היא הנמוכה שבעולם אך גם הפתח לשמיים. אליהו עולה לשמיים מערבות הירדן-יריחו.

יריחו נשמרת היטב בהלכה...

  1. מסורת לבעל תפילה להתפלל במקום נמוך מן הצבור.
  2. שבע מסובבים את החתן בעת החתונה לזכר הנשואין הטמירים של עם ישראל לארץ.
  3. שבע מקיפים את המזבח בהושענא רבה לזכר הכבוש.

אנו נקראים היום לשוב אל ערבות יריחו, כאן בבית חגלה לכרות ברית מחודשת עם ה', שבה אנו מקבלים מחוייבות עלינו לעבוד את ה' בארצו, ומודים על שהביאונו עד כה. מהלך כזה טרם היה מאז הקמת מדינת ישראל.

אז נשמור על יריחו בקדושה  ארנה, בית חגלה


מי אנחנו
מי אנחנו
עמותת תרבות ומורשת יריחו
לזכרו של מרק בן יוסף נחמיאס זצ"ל
מנהלת העמותה: ארנה קובוס – טל: 02-940-9038, נייד: 052-869-9300
jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687 תרומות: בנק דיסקונט, סניף מס' 159 (מרכז ירושלים ), חשבון מס' 3212507
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6
© כל הזכויות שמורות: עמותת תרבות ומורשת יריחו
כרטיס ביקור
כרטיס ביקור